1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Ing. Jiří Šálený, IČ: 08506787, se sídlem Hradiště 55, Netolice 384 11 (dále jen „pronajímatel“) a nájemcem souvisejících s podnikatelskou činností pronajímatele, tj. s nájmem Montessori pomůcek (dále jen „VOP“).

1.2.

Tyto VOP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi pronajímatelem a nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ústní prohlášení učiněná vůči nájemci zaměstnanci společnosti HR systém, s.r.o., IČ: 258 25 321, pronajímatele nezavazují.

1.3

Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem mají přednost před těmito VOP.

1.4

Práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1.5

Tyto VOP jsou pro nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi pronajímatelem a nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

1.6

Nájemce přijímá a uznává následující VOP jako závazné. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetové adrese pronajímatele www.lina-mama.cz

2. POJMY

Pronajímatel – Ing. Jiří Šálený, Hradiště 55, Netolice 384 11, IČ 08506787, www.lina-mama.cz

Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s pronajímatelem, nebo s ním jinak právně jedná.

Nájemce – tento pojem zahrnuje jak spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání nájemní smlouvy s pronajímatelem v rámci své podnikatelské činnosti.

Montessori pomůcky – veškeré hračky a pomůcky, nábytek, příslušenství, které pronajímatel nabízí k pronájmu.

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

Jistina – záloha na nájemné složená nájemcem při převzetí Montessori pomůcky nájemcem.

3. NÁJEMNÍ SMLOUVA

3.1

Nájemní smlouva uzavíraná se spotřebitelem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran.

3.2.

Nájemní smlouva uzavíraná s nájemcem, který není spotřebitelem, je krom způsobu uvedeného v bodě 3.1 VOP, uzavřená rovněž potvrzením nájemcovy řádně vyplněné objednávky pronajímatelem, a to písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Objednávka může být nájemcem učiněna písemně, nebo e-mailem. Za řádně vyplněnou se považuje objednávka, která obsahuje:

a) označení Montessori pomůcek, jehož pronájem nájemce požaduje

b) požadovanou dobu pronájmu

c) označení nájemce (tj. alespoň jméno a příjmení/název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo).

3.3

Nájemní smlouvu lze měnit písemnou, telefonickou i elektronickou formou.

3.4

Veškerá e-mailová komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem musí probíhat na e-mailových adresách pronajímatele, tj. přijatých/odeslaných z domény @lina-mama.cz a e-mailových adresách nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu 3.2 VOP. V opačném případě tato e-mailová komunikace pronajímatele nezavazuje.

3.5

Nesjednají-li si pronajímatel s nájemcem v nájemní smlouvě jinak, je místem, kde budou pomůcky přenecháno nájemci a po skončení nájmu jím vráceno pronajímateli, sídlo pronajímatele, ve které byla nájemní smlouva uzavřena. Nelze-li výše uvedeným způsobem určit příslušnou provozovnu, určí ji pronajímatel.

4. NÁJEMNÉ

4.1

Pokud není písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetové adrese pronajímatele, nájemné je 25% z ceny.

4.2

Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

4.3

Požaduje-li nájemce odvoz pomůcek do místa mimo provozovnu pronajímatele, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí nájemce. Cena za dopravu je účtována podle ceníku pronajímatele platného v den uskutečnění odvozu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Nájemné je splatné ihned po vytvoření obejdnávky nájemcem, nestanoví-li daňový doklad vystavený pronajímatelem pozdější den splatnosti.

5.2

Nejsou-li pronajaté pomůcky vráceny nájemcem ve sjednané době, je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek. Nájemce je povinen tento poplatek ve lhůtě splatnosti uhradit. Poplatek za den je 50Kč.

5.3

Pronajímatel se s nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:

a) bezhotovostní převod na účet pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu.

5.4

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

5.5

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci při předání pomůcek nájemci složení peněžní částky ve výši uvedené v ceníku zveřejněném na internetové adrese pronajímatele (dále jen „Jistina“), která je splatná okamžikeme uzavření nájemní smlouvy.  Jistinu pronajímatel po skončení nájmu ihned vrátí nájemci v plné výši, pokud nebudou pomůcky poškozeny.

5.6

Nájemní smlouva je platná jejím zaplacením.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1

Nájemce je povinen:

a) užívat pomůcky jako řádný rodič k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito VOP,

b) po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajatých pomůcek,

c) poučit osoby, které budou pronajaté pomůcky užívat o jeho provozu, manipulaci s ním, údržbě a bezpečnostních podmínkách,

d) vrátit pronajímateli pomůcky řádně a včas, tj. provozuschopné a kompletní, očistěné, ve stavu, v jakém ho nájemce převzal.

e) nezřídit třetí osobě užívací právo k pronajatém pomůckám bez písemného souhlasu pronajímatele, v opačném případě má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit,

f) neprovádět na pronajatých pomůckách žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby),

g) umožnit pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajatým pomůckám za účelem provedení potřebné opravy, údržby nářadí, nebo kontroly, zda je užíváno k obvyklému účelu a v souladu s nájemní smlouvou,

h) hradit náklady přepravy pomůcek do místa užívání, jakož i náklady zpětné přepravy do místa sídla pronajímatele,

i) ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení pomůcek pronajímateli,

6.2

V případě nevrácení svěřených pronajatých pomůcek se nájemce tímto zavazuje uhradit pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které pronajímatel vynaložil na jejich pořízení..

6.3

Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání nářadí.

6.4

Nájemce je povinen platit nájemné do smluveného termínu, není-li dohodnuto jinak.

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

7.1

Pronajímatel je povinen:

a) přenechat nájemci pronajaté pomůcky tak, aby je mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,

b) zajistit nájemci nerušené užívání nářadí po dobu nájmu.

7.2

Pokud jsou pomůcky při vrácení poškozeny, zavazují se pronajímatel a nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození. Po sepsání zmíněného protokolu je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci složení částky odpovídající jistině stanovené dle ceníku pronajímatele u daného nářadí, kterou je pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené nájemcem na pronajatém nářadí. Složením uvedené částky nájemcem není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči nájemci.

7.3

Pronajímatel neodpovídá za vadu pomůcek, o které nájemce v době uzavření nájemní smlouvy věděl, nebo vědět měl a mohl, a která nebrání jejím užívání.

7.4

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení pomůcek, byl-li sjednán, v důsledku vyšší moci.

7.5

Nájemce, který není spotřebitel, se tímto vzdává vůči pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.

8. UKONČENÍ SMLOUVY

8.1

Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je nájemce v prodlení s úhradou jistiny, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy nájemcem (např. nájemce užívá pomůcky v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

8.2

Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením pomůcek.

8.3

Pokud je nájemce v prodlení s vrácením pomůcek déle než 30 dní je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8.4

V případě odstoupení od nájemní smlouvy po složení jistiny, vrátí pronajímatel nájemci složenou jistinu (vyjma případu dle odst. 8.6 VOP) poníženou o částku odpovídající nájemnému za pomůcky za dobu, po kterou měl nájemce nářadí u sebe a částku odpovídající vzniklé škodě. Jistina ve výši dle předchozí věty bude vyplacena nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne však dříve než bude nájemcem pomůcky vráceny pronajímateli (tato podmínka se nevztahuje na případy, kdy nájemce včas oznámil odcizení nářadí).

8.5

V případě ztráty nářadí se složená jistina nájemci nevrací.

8.6

Nezaplacení nájemného ani ve lhůtě do 15 dnů po splatnosti se považuje za porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem.

8.7

Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 5 kalendářní dnů. Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli doručena písemné výpověď.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Osobní data nájemců jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nařízeními – viz https://lina-mama.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

10. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

10.1

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy ………@lina-mama.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle pronajímatel na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zaslal.

10.2

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání pomůcek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3.

Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o nájmu pomůcek obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

– ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

– ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty

– se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

11.2

Veškerá písemná komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla (u pronajímatele rovněž adresy provozoven) uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 VOP.

11.3

Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

11.4

Uzavřením nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.5

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce nájemcem.

11.6 Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.

11.7 V případě soudních sporů je příslušný obecný soud pronajímatele. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2020

0
    0
    Co mám v košíku?
    Váš košík je prázdný Zpět do obchodu